Google for Education Partner Google Cloud Premies Partner
 

網頁設計服務

 
累積多年網頁設計經驗,提供具創意的設計與網路應用程式。客戶包括多間公營機構及政府部門。配合看漢研發的HanPHONE IVR、HanWEB或網上短訊,能為客戶建立全方位的宣傳及推廣渠道。

■服務包括:

- 製作網上學習遊戲
- 網頁設計
- 網上系統編寫
- 電子通訊方案
- 網上預約 / 訂購系統


■網頁設計服務: 客戶個案

■衛生署 - 有「營」食肆運動
  ■衛生署 - 醫療券
 
   
       
■旅遊業電子商務推廣計劃   ■職業安全健康局  
   
       
■社會福利署